Author Archive

Aug
31

Brom

Posted by: | Comments Comments Off on Brom

Toxicitet av  bromider är tyvärr mycket vanligt och har man jodbrist blir effekterna av brom värre.  Brom binds till jodreceptorer i kroppen f.a.sköldkörtel , bröstkörtlar , prostata och  lagras  dessutom i fett väv.

Om man tar jod i fysiologiska doser kommer det att tävla med brom om att binda sig till receptorer. Detta är ett  sätt att avgifta kroppen från brom.

Ett annat sätt är att öka mängden salt som innehåller klorid ( en annan halid) som då kommer att hämma brom och hjälpa njurarna att utsöndra det.

Förr användes ett uttryck i medicinen : ” salting the bromide out”.  En kost med lågt saltinnehåll förvärrar toxiciteten av brom.   Myndigheternas felaktiga rekommendationer att minska på saltmängden  förvärrar denna situation.

Sedan är det skillnad på salt och salt. Det vanliga vita bordssaltet är kemiskt behandlat och blekt och innehåller endast natriumklorid.

En blandning av himalayasalt ( innehåller mineraler vi behöver)  och grått havssalt ( innehåller jod)  höjer inte blodtrycket och är dessutom godare och helt ofarligt till skillnad från det processade vita bordssaltet.

Categories : Uncategorized
Comments Comments Off on Brom
Aug
08

Jod

Posted by: | Comments Comments Off on Jod

Jod är livsviktigt bl.a. för produktion av hormoner, ett fungerande immunsystem ,normal tillväxt av foster och barn. Jod finns i alla celler i kroppen men f.a. i sköldkörtel, äggstockar, bröstkörtlar och prostata.
Jod har antibakteriella, antivirala och antiparasitära egenskaper och det finns belägg för att jod även motverkar tumörväxt.
Jodbrist är universell, särskilt när man på 60-talet i USA slutade tillföra jod till bakindustrin och ersatte med brom en giftig halid,, en grupp i periodiska systemet som består av ( jod,klor,brom, fluor).
Alla halider tävlar med varandra om receptorer i kroppen, f.a. i sköldkörteln, bröst, äggstockar och prostata. Finns bromid närvarande occuperas jodreceptorer med olika sjukdomstillstånd som följd ex. autoimmuna sjukdomar i sköldkörteln, Haschimoto och Graves. Det finns även rapporter att man funnit bromider i samband med bröstcancer.
Brom finns bl.a. i flamskyddsmedel, pesticider, pooler (rengöringsmedel) och vissa mediciner ex för astma, tarm och blåsdysfunktion.

Categories : Uncategorized
Comments Comments Off on Jod
Apr
05

Prover

Posted by: | Comments (4)

Det finns en övertro på prover f.a. blodprover inom skolmedicinen. Två typexempel på detta är TSH ( thyroideastimulerande hormon) i blod som används för att ställa diagnos och sköta pat med sköldkörtlproblem och mätning av antikroppar mot gluten för att diagnosticera glutenintolerans.

Dessa prover är påfallande ofta “normala” dvs faller inom referensvärden, och pat får höra att “du är frisk” oavsett hur den mår. Läkare idag har inte fått lära sig att ställa en klinisk diagnos utan förlitar sig helt på labprover och därför förblir en stor grupp pat utan diagnos och behandling.

Categories : Uncategorized
Comments (4)
Mar
02

Hypothyreos

Posted by: | Comments Comments Off on Hypothyreos

Kommentar till Ann-Christine Reimer i Medicinsk access no 1:

En “sköldpadda” som skriver om läkares inkompetens när det gäller störningar i sköldkörteln. Om svårigheten att få diagnos och behandling.

När det gäller diagnos använder man ett trubbigt, oprecist verktyg i form av TSH mätning i blod som snarare är orsaken samt att doktorn sällan kan ställa en klinisk diagnos utan förlitar sig helt på labprover.

Vidare ondgör hon sig över levaxinbehandling och hyllar Armour Thyroid ( mald sköldkörtel från gris ).

Det är inte fel på levaxinet i sig utan på den alltid för låga dos patienten får eftersom denna kontrolleras  med att mäta TSH i blod vid upprepade tillfällen. För alla läkemedel gäller att för att få adekvat effekt måste dosen vara rätt.

Hon berättar också om sin diagnos: kronisk inflammation i sköldkörteln och höga TPO antikroppar. Detta är ett  tillstånd ( Hashimoto) som ofta går hand i hand med andra autoimmuna manifestationer som ex. glutenintolerans som ökar i befolkningen.

Att då behandlas med gris (Armour Thyroid) alt. nötpreparat är enligt min erfarenhet inte bra då risken för utveckling av antikroppar mot dessa artfrämmande proteiner är stor. Patienterna kan i början vanligen uppleva en förbättring, sedan hamna på en platå för att därefter försämras troligen på pga begynnande antikroppsbildning.

Slutsatsen är att levaxin är den ästa behandlingen under förutsättning att dosen är rätt.

 

Categories : Uncategorized
Comments Comments Off on Hypothyreos
Feb
18

Glutenintolerans

Posted by: | Comments Comments Off on Glutenintolerans

Glutenintolerans (GI ) är ett allt vanligare problem i befolkningen.  Den mest allvarliga formen är celiaki där upptag av näring från tunntamen är minskat pga av att det s.k. tarmluddet (villi) är borta. Dessa pat. är avmagrade och har svåra symptom från mag-tarm kanalen.

GI kallas också nonceliac disease (NCD)  och kan vara  helt utan symptom, mild -svår.  Detta är ett autoimmunt tillstånd dvs kroppen bildar antikroppar mot sig själv pga intolerans mot gluten.

Gluten är en stor proteinmolekyl som normalt inte ska kunna gå igenom tarmväggen ut i blodbanan , men som vid GI ökar genomsläppligheten och vi får en s.k. läckande tarm. Symptombilden kan därför vara mångfacetterad och bl.a. likna den hos Haschimotopat.  också ett autoimmunt tillstånd med inflammation i sköldkörteln.

Prover på GI är inte tillförlitliga då man oftast mäter antikroppar mot ett  sorts gluten  varav det  finns ett 80-tal idag  pga genmanipulering.

Categories : glutenintolerans
Comments Comments Off on Glutenintolerans
Aug
02

NTH

Posted by: | Comments (8)

Det finns en övertro på NTH(natural thyroid hormone) som sprids på olika siter och bloggar. Allt passar inte alla och i praktiken är det få patinter som går bra på dessa preparat. Man kan dessutom inte betrakta dessa preparat som naturliga eftersom det rör sig om torkad sköldkörtel från gris eller nöt. I början kan det kännas som en förbättring och senare brukar det plana ut för att så småningom dyka nedåt.

Troligen beror detta på att man bildar antikroppar mot djurpreparaten efter ett tag och i vissa fall kan nedsättningen i allmäntillståndet bli ganska långvarig.

Categories : Uncategorized
Comments (8)
Feb
07

binjurar

Posted by: | Comments Comments Off on binjurar

I skolmedicinen talar man om 2 tillstånd:
Mb.Addison där binjurarna producerar för lite cortisol vilket kan vara livshotande och Mb. Cushing där för mycket cortisol produceras. Naturligtvis finns grader av binjuretrötthet där emellan vilket inte uppmärksammas men som  har stor betydelse för behandling av ex underfunktion i sköldkörteln.
Ett bra sätt att mäta cortisol är salivprov under ett dygn till skillnad från cortisol i plasma (blod) där  cortisolet är proteinbundet och icke biologiskt aktivt.

Detta erkänns inte riktigt  av skolmedicinen vilket medför att många patienter inte får rätt behandling. Man måste först behandla binjurarna och därefter ev  underfunktion av sköldkörteln.

Det finns samband mellan alla endokrina organ i kroppen och där obalans i något organ kan leda till obalans  i ett eller flera andra organ vilket naturligtvis medför att behandling måste “skräddarsys” för varje enskild patient.

Categories : Uncategorized
Comments Comments Off on binjurar
Jun
27

Fluor

Posted by: | Comments Comments Off on Fluor

Britt-Marie Toregard om fluor och hur det förgiftar kroppen, artikel från svenskpress.se

I vårt samhälle finns en övertygelse om att fluor är bra och hjälper tandhälsan. Denna övertygelse är på inga sätt nyttig för samhället, menar Britt-Marie Toregard.

Anledningen till att man har fluor i tandkräm och genomför så kallade fluorsköljningar på skolor och andra platser är att det finns en generell uppfattning om att fluor motverkar hål i tänderna, karies. Man menar på att det stärker emaljen. Medicine professor Olov Lindahl medger att ämnet KAN ha en förstärkande effekt på emaljen, kortsiktigt. I det långa loppet menar han däremot att effekten är den motsatta.

Det är alltså tveksamt om fluor verkligen är en motverkare av karies. Vad som däremot är säkert är att fluor i grund och botten är ett giftigt ämne, till och med dödligt i stora mängder. Fluorid, fluor i sin negativa jonform, är det som används mycket inom tandvård. Det är också giftigt och beräknas dödligt för människor vid en mängd på 5-10 gram (räknat på man 70 kg). Fluor är farligt i stora mängder. I små mängder vet man däremot inte hur det påverkar kroppen, så det kan därför inte sägas vara giftigt.

I vissa orter där man haft ovanligt låg medellivslängd har man kunnat härleda orsaken till hög halt fluor i dricksvattnet. Det är därför rimligt att tänka sig att en relativt låg halt fluor som man får i sig genom dagligt intag av vatten under en längre tid är förgiftande. Det finns också studier på att ett högt intag av fluor ger ökad risk för missbildning. Studierna har gjorts på djur och sambandet mellan fluor och missbildning blir hos dem ett mycket tydligt.

Förutom det snabba åldrandet ger fluor också enligt många forskare en ökad risk för skelettcancer framför allt hos växande individer. I ett fluorrikt område i Indien har man iakttagit att skelettets struktur försämrats vilket i värsta fall leder till förlamning. Ett stort intag av fluor leder också enligt vissa forskare till skador på hjärnan. Dessutom påverkar ämnet sköldkörteln negativt. Fluoren sätter sig nämligen på cellernas receptorer (mottagare) och hindrar på så sätt hormonet T4 att komma in i cellerna och aktivera T3 som sätter igång energiproduktionen. Följden blir då sjuklig trötthet eftersom att kroppen tror att den har energibrist. Detta kan vara en anledning till sjukdomen hypotyreos.

Det är svårt att undvika fluor eftersom det finns i dricksvatten, mer eller mindre beroende på var man bor. Därför förekommer ämnet i andra produkter som är baserade på eller beroende av vatten, till exempel alla former av grödor, då de vattnas med vatten innehållande fluor. Är man allergisk mot fluor har man alltså ett stort problem eftersom det är svårt att komma undan ämnet. För att kunna göra det måste man installera vattenrenare och hålla koll på vad man äter, från jord till bord, så att fluor inte tillsätts någonstans i processen.

Inte nog med att vi genom livet kommer att utsättas för en konstant fluortillförsel genom vårt dricksvatten och genom grödor som vattnats med det, dessutom får vi också i oss fluor genom tandkräm. Det rekommenderas till och med av svenska tandläkarförbundet och följden blir då naturligt att människor använder dessa produkter.

När experter rekommenderar att vi använder ett ämne som är direkt farligt för oss är någonting fel i samhället. Debatten om fluor har varit igång länge, och många har ifrågasatt ämnet. Olov Lindahl gjorde det för över 20 år sen. Man kan ju fråga sig hur det kommer sig att debatten inte fått ordentlig plats i media och vilka intressen som får plats i media, som ligger bakom att fluor fortsätts hyllas och användas. Att det inte ens finns några klara bevis för att fluor verkligen motverkar karies skrämmer ännu mer. Det är på tiden att man börjar ifrågasätta fluor på allvar!

Läs artikeln i sitt ursprungsformat här: Britt-Marie Toregard: Fluor förgiftar

Categories : Gifter
Comments Comments Off on Fluor
Jun
24

Hypotyreos

Posted by: | Comments (2)

Britt-Marie Toregard om problemet med att mäta hormoner i blod:

Categories : Hypotyreos
Comments (2)
Jun
24

Hypotyreos

Posted by: | Comments (1)

Britt-Marie Toregard om hypotyreos och problematik runt sjukdomen, artikel från svenskpress.se

Sjukdomen hypotyreos beror på låg sköldkörtelfunktion, vilket innebär energibrist och symtom som sjuklig trötthet blir följden. Britt-Marie Toregard ifrågasätter att diagnosen så ofta missas.

Låg sköldkörtelfunktion är vanligt men ändå missas diagnosen alltför ofta. Det kallar den amerikanska endokrinologen och hypotyreossjuka James K. Rone ”The Thyroid Paradox”. Det som teorin säger stämmer inte överens med förnuftet, och många patienter uppfattar det precis så, som en stor paradox. När laboratorievärdena visar ”frisk” men tröttheten känns oövervinnlig och förnuftet säger en att det inte är normalt blir det lätt frustrerande.

Behandla patienten och inte laboratorievärden säger många doktorer men vissa endokrinologer menar motsatsen, behandla laboratorievärden och inte patienten.

Sköldkörteln är kroppens största endokrina organ. Det producerar hormoner (T4) som sköter kroppens energiproduktion. T4 går direkt från sköldkörteln ut i blodbanan för att sedan komma till vävnaden där det omvandlas till T3 – energi. Det är därför klart att ett väl fungerande sköldkörtelsystem är en förutsättning för vår hälsa och vitalitet.

Hos en frisk person fungerar dessa tre funktioner:

1. HPT-axeln (hypothalamic-pituitary-thyroid-axis)
2. Den perifera omvandlingen av T4 till T3
3. Transportproteiner i serum (T4)

När man avgör om en person är hypotyreossjuk måste man också ta hänsyn till så kallade ”Wild card factors” – stress, svält, sjukdom, läkemedel – som också kan bidra till rubbningar av sköldkörteln och dess funktion i kroppen.

Emellertid är rutinen idag att man enbart testar HPT-axeln hos hypotyreota patienter. Detta gör man genom att testa TSH i blod, och kan alltså medföra att många problem missas. Blodprover mäter exempelvis inte mitokondriefunktionen (kroppens energifabriker), och visar alltså inte att T3 verkligen kommer in i dem och kan agera.

Laboratorietester säger kanske inte allt, istället måste läkaren sätta sig ner och lyssna på patienten och vilka problem just denne har. Alla människor har individuell referensram när det gäller laboratorieprover, och problemet sitter ju inte i att diagnosticera de vars blodvärden visar avvikande halter utan de med normala värden, som ändå är sjuka.

Rätt förståelse och igenkännande av hypotyreos skulle förebygga mycket lidande hos människor. Dessutom skulle sjukvårds och sociala kostnader kunna minska dramatiskt.

Läs artikeln i sitt ursprungsformat här: Britt-Marie Toregard: Hypotyreos och problematik runt sjukdomen

Categories : Hypotyreos
Comments (1)